ระบบบริหารการจัดการฝึกงานนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

เฉพาะเจ้าหน้าที่

 
กรมอุตุนิยมวิทยา

คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา

คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา
อาจารย์ศศิอาภา   บุญคง
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตรัตน์   ทิพย์ผ่อง
รองประธาน
อาจารย์ข่ายทอง   ชุนหสุวรรณ
กรรมการ
อาจารย์วรรณพร  จิตรสังวรณ์
กรรมการ
ดร.นวลระหง  เทพวิวัฒน์จิต
กรรมการ
อาจารย์ลักษณา  รมยะสมิต
กรรมการ
อาจารย์ประสิทธิ์  ภูสมมา
กรรมการ
อาจารย์สุปราณี   ห้อมา
กรรมการ
อาจารย์วงจันทร์   นุ่นคง
กรรมการและเลขานุการ
นางสาววันดี  ศรีสำอางค์
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวดารณี  มูลสวัสดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
   


ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: